svenska english

Läs även

Leveranskontroll

Leveranskontroll "3.1"

De flesta temperaturgivares individuella mätvärden redovisas i ett provnings-intyg enligt EN 10204 3.1. Märkningsetiketten med det unika givarnumret garanterar att givaren är testad och godkänd. Se nedan.

Spårbarhet

Vid leveranskontrollen används utrustning vars prestanda är spårbar till vårt ackrediterade laboratorium enligt rutiner i vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001. Provningsmetoderna är utarbetade och övervakas av det ackrediterade laboratoriets personal.

9001-14001-blue-w100

Kontroll av temperaturgivare

Alla temperaturgivare som tillverkas hos Pentronic passerar före leverans genom kontrollaboratoriet, som ligger vägg i vägg med det ackrediterade kalibreringslaboratoriet och övervakas av dess personal. Vi nöjer oss inte med att ta stickprov – vi kontrollerar allt.

Metoderna skiftar mellan givartyperna. Gemensamt är att använd kontrollutrustning är spårbart kalibrerad på vårt ackrediterade laboratorium samt att provresultaten dokumenteras och sparas på individnivå. I princip arbetar man på samma sätt som i det ackrediterade laboratoriet, men med kortare mätserier och annan mätosäkerhet.

Delivery _checkout _1

Pentronics avdelning för leveranskontroll i arbete. Närmast provas isolationen hos ett antal Pt100-givare samtidigt som de tempereras till 0 °C.

Provningsmoment

Leveranskontrollen sker i fem steg:
1: Okulärbesiktning
2: Måttkontroll 
3: Utsignalkontroll 
4: Isolationsprov
5: Märkning och numrering

Certifikat enligt "3.1"

Där så är möjligt redovisas varje givares individuella mätvärde i ett provningsintyg enligt EN 10204 3.1 och arkiveras hos Pentronic. Spårbarheten säkerställs genom att varje givare förses med en etikett märkt med individnummer.

Vid provning av givartyper som inte tål kontrollen, t ex fjäderbelastade termoelement, tar vi istället stickprov ur varje tillverkningssats. Givarna funktionsprovas då instuckna i ett yttre skyddsrör.

Anpassade kontrollrutiner

Det blir allt vanligare med provning i temperaturer som har anknytning till kundernas processer. Vi erbjuder därför kalibrering, provning och märkning helt anpassat till kundens önskemål.

Final _inspection _labels

Individuell märkning sker av alla givare. På begäran finns andra märkningssätt än standardetiketten att tillgå.

 

Pt100 givare 

Pt100-givare

Pt100-givare provas i 0 °C utan yttre skyddsrör. Resultatet ska ligga väl inom uppställda krav, t ex ± 0,15 °C enligt IEC 60751 klass A.

Isolation

Pentronic kontrollerar isolationen vid noll till rumstemperatur, normalt med 500 VDC och kravet minst 1000 Mohm resistans.

IEC 60751 kräver vid rumstemperatur endast 10 - 100 VDC och minst 100 Mohm. Det bör påpekas att isolationsresistansen sjunker med ökande temperatur.

Icewater _bath

Pt100-givare provas normalt i 0 °C isbad.Det är nödvändigt att mäta upp isbadets temperatur vilket vi gör med en platina referensgivare som inte syns här men på bilden längst ned.

 

Termoelement

Utsignal

Termoelement kontrolleras vid 100 °C med referenspunkten i 0 °C. Utsignalen jämförs normalt med en förvald norm, IEC 60584-2 klass 1. För termoelement typ K och N betyder det en tolerans på ± 1,5 °C vid 100 °C.

Isolation

Isolationsprovningen utförs i rumstemperatur och anpassas till manteltermoelementens diameter, D, enligt tabellen nedan. Pentronics isolationstest uppfyller normalt kraven enligt IEC 61515 (1995).

Isolationskrav finns specificerade även i ASTM E608 (2000) vars krav är mildare än IEC’s både avseende spänning och resistans. Det bör påpekas att isolationsresistansen sjunker med ökande temperatur.

Isolationskrav - metallmantlade termoelement 
enligt IEC 61515 (1995)

Mantel-diameter
D
 (mm)

Provspänning
(VDC)

Krav vid rumstemperatur
(Mohm)

1,5

75 ± 25

1000

D > 1,5

500 ± 50

> 1000

Final _inspection _2

Leveranskontroll av termoelement som anpassats för ett speciellt kundbehov.

Delivery _checkout

Isolationsprov i samband med kalibre-ringen i 0 °C. Referensgivaren skymtar till vänster i isbadet.

 

 Ackrediterad kalibrering vid leverans

Ackrediterad kalibrering av temperaturgivare

Om kunden efterfrågar att leveranskontrollens kalibrering utförs under ackreditering levereras givarna med ett formellt kalibreringsbevis där spårbarheten till temperaturskalan garanteras.

Ackrediterad kalibrering av instrument

På begäran kan instrument levereras med kalibreringsbevis från Pentronics ackrediterade laboratorium.

Systemkalibrering

Vi rekommenderar s k systemkalibrering vilket innebär att instrument med givare kalibreras som ett komplett system. Systemkalibrering ger mycket lägre mätosäkerhet än om ingående delar kalibreras individuellt.

AKL17025v2

Certificate _thermometer

Exempel på givare och temperaturindikator som har systemkalibrerats.

Swedacs märke i övre vänstra hörnet visar att kalibreringen är gjord under ackreditering.