svenska english

Läs även

Nyttiga länkar

IEC 60584 färgkoder för TE-material

Termoelement - Förklaringar

Allmänt om termoelement

Termoelementet mäter temperaturskillnad mellan probespets och anslutningen till temperaturindikatorns terminaler. Kompensering för terminalernas temperatur sker elektroniskt i de flesta instrument. Undantag kan vara laboratorier där man kan underhålla ett is-vatten-bad.

Termoelementet består i sin enklaste form av två trådar som ihopfogas i mätänden. För industriellt bruk är s k manteltermoelement vanligare. Då har trådarna infogats i hårt kompakterat isoleringsmaterial som vanligen är magnesiumoxid, MgO. Utvändigt finns en mantel av metall. Konstruktionen medger att manteltermoelementet kan böjas inom vissa gränser och behåller sin geometri efter avslutad böjning, dvs materialet är plastiskt.

Termoelement med enbart isolerade trådar används mest laborativt men det finns plaster och andra material som klarar olika temperaturer.

Termoelementtråd kan naturligtvis också förläggas i stålrör men den konstruktionen används mest vid låga temperaturer.

Vid höga temperaturer måste man ta till ädla termoelement med platinatråd. Då använder man keramiska stavar med hål för att hålla isär trådarna isolationsmässigt.

När probkonstruktionen är klar finns olika sätt att ansluta givarne med instrumenteringen. Det sker för oädla termoelementtyper med s k anslutningsledning och i fallet ädelmetalltermoelement används s k kompensationsledning. Den förra består i princip av lika trådmaterial som termoelementets medan den senare är så dyr att man föredrar oädla material som någorlunda efterliknar termoelementets egenskaper vid låg temperatur, t ex 0 - 100 ºC.

Själva anslutningen till termoelementproben redovisas nedan.

Med kontakt

Metallmantlad termoelementkabel (manteltermoelement) kan enkelt förses med olika kontakter för utsignalen. Det finns monteringsbara kontakter av såväl standard som miniatyr storlek. Normalt monterar man hankontakter på termoelementen men på beställning monterar vi även honkontakter.

De termoelement vi lagerhåller är vanligen försedda med gjutna hankontakter av standardstorlek. Dessa är helt förseglade mot omgivningen och sitter mycket säkert fast mot mantelmaterialet i proben.

Manteltermoelement kan även beställas utan kontakter för senare montering på plats hos kunden.

Kategorin "Med kontakt" kan också tillverkas med proben vinklad och/eller förses med stödrör. Stödrör kan göra ett tunt manteltermoelement starkare med bibehållen kort svarstid. Stödrörstekniken har sin fördel i stora flödeshastigheter och när klämförskruvningar används.

Med kabel

Metallmantlade termoelement kan förbindas med kabel i en skarvhylsa som inte kan tas isär. Skarvhylsan är utförd av stål och finns i tre storlekar för anpassning till diametern på metallmantel och kabel samt för eventuella hål på väg till mätstället. Hylsdiametrarna är 10 mm (standard), 7 mm (miniatyr) och 4 mm (subminityr).

Precis som med kontaktförsedda manteltermoelement kan varianterna med kabel också förses med stödrör och vinkelböjas på särskild beställning.

Anslutningskabeln kan avslutas med kontakt eller fria ledare.

Processgivare

Processgivare brukar kännetecknas av signalanslutning i kopplingshuvud och processanslutning med gänga, fläns eller liknande. Inuti sitter en fast eller utbytbar mätinsats med plint, transmitter eller i vissa fall fria ledare för eftermontage av plint eller transmitter. Olika modeller av kopplingshuvuden redovisas på pdf-produktblad under avsnitt Kablar & kontakter.

Pentronic lagerför processgivare för hög temperatur med skyddsrör av högtemperaturstål eller keramiska skyddsrör. Exempel på användning är högtemperaturugnar för värmebehandling samt förbränningsanläggningar. Dessutom finns ett sortiment processgivare som alternativ till Pt100-givare i extra stöt- och vibrationsrik mätmiljö.

Fjäderbelastade

Fjäderbelastade termoelement används normalt för att mäta temperatur i botten på borrade hål i exempelvis gjutformar för plast eller andra smältor. En adapter gängas fast i hålet och den fjäderbelastade givarens bajonett snäpps fast. Fjäderkraften säkerställeratt givarens spets ligger an mot hålets botten.

Fjäderbelastade givare finns i utföranden med termoelementtrådar dragna ända fram till spetsen och jordade där eller med spets av metallmantlad kabel vilket gör isolerad mätpunkt möjlig. Man kan välja oskyddadetrådar eller armering med flexibel rostfri stålslang. Det finns utföranden för fixa insticksdjup liksom för kontinuerligt justerbara insticksdjup. Även raka och vinklade spetsutföranden tillverkas.

Ytmätande

Ytmätande termoelement konstrueras med en plåtyta svetsad på spetsen av ett mantel-termoelement. Manteln böjs därefter undan så att resten av termoelementet går fritt från ytan. Plåten på spetsen kan skruvas fast vid mätobjektet alternativt spännas fast. Olika krökningsradier kan fås på beställning.

Trådtermoelement

Trådtermoelement är en enkel lösning för vanligtvis lågtemperaturtillämpningarför laboratorie- eller provningsmiljö. Med tunna trådar erhåller man mycket korta svarstider. Tunna trådar lämpar sig också för yttemperaturmätning på t ex metallrör. Om man isolerar spetsen kommer man i det närmaste att mäta rörflödets temperatur. Utan isolering mäter man ytans temperatur.

Vid kontroll av livsmedelstemperatur kan man med fördel placera en tunn trådgivare mellanstaplade kartonger för att mäta lagrings- och mottagningstemperatur.

Handhållna

Pentronic marknadsför ett antal handhållna temperaturindikatorer, se Handindikatorer. Till sådana med givaringång för miniatyr hankontakt finns här ett antal givartyper.

Givare med spets av metallmantlad kabel går bra att använda i luft, vätska och kan med försiktighet stickas in i mjuka material som pulver och liknande.

Kanylspetsar sitter på givare av rör och klarar därför instick i material som ger motstånd som livsmedel (kött), penetrering av plastförpackningar (autoklavering) och jord mm.

Yttemperaturgivare är avsedda att mäta på ytor men går naturligtvis att använda för lufttemperatur. Vätskor bör undvikas.

Lufttemperaturgivare är endast avsedda för luft och ickeaggressiva gaser.

Motorgivare

Rubriken motorgivare omfattar ett urval temperaturgivare som är avsett för kolvmotorer från mindre effekter inom personbils- och lastbilsindustrin till energigenererande och fartygsframdrivande högeffekts motorer. Typiska mätningar gäller temperaturer på vatten, olja, cylinderfoder, ventiler och avgaser.

För motorer i fartyg finns givare med typgodkännande från de vanligaste klassningssällskapen.