svenska english

Läs även

 

 

 

Resistanstermometrar (Pt100/Pt1000)

Innehåll

Platina resistanstermometrar (Pt100/Pt1000) 

Pt100-givarens byggstenar

Egenskaper och felkällor

 

Platina resistanstermometer (Pt100/Pt1000)

Resistanstermometern bygger på att metallers resistans varierar med temperaturen. För noggranna mätningar används uteslutande resistanstermometrar av platina.

Skälen är två:

 

 

Referensgivare för kalibrering

Vid kalibrering enligt ITS-90 används en s k SPRT, Standard Platinum Resistance Thermometer. Den tillverkas av extremt ren platina och blir därmed mer lagbunden och förutsägbar än alla andra typer av temperaturgivare.

Temperaturskalan realiseras med ett antal fixpunkter, fasöver-gångar för olika ämnen. Platinaresistanstermometern tjänstgör som interpolationsinstrument mellan fixpunkterna i området från 
-259 °C (14 K) till 962 °C.

Kännetecknande för en SPRT är:

 • Extremt ren platinatråd. ( alfa-värde ≥0,003926).
   
 • Helt fri bifilärlindad tråd (Ø 0,07 mm för Pt 25).
   
 • Tråden skyddas av keramik i högren aluminiumoxid alternativt av kvartsglas. 
   
 • Tråden är värmebehandlad för avspänning och reduktion av oxider.
   
 • Tilledarna svetsas platina mot platina.
   
 • Mätkroppen förseglas i kontrollerad atmosfär. 
   
 • Hela processen från tråddragning till montering genomsyras av största möjliga renlighet.

Resultatet blir en ytterst noggrann givare, som tyvärr är alldeles för ömtålig för att användas utanför ett kalibreringslaboratorium.

SPRT-200

Referensgivaren, SPRT, används för kalibrering. Det är en mycket noggrann platinaresistanstermo-meter som dock är mekaniskt ömtålig. Hysteresen är minimerad genom att tråden är upphängd så att den kan röra sig fritt. Mätelementet kan i praktiken konstrueras på olika sätt varav bilden visar ett. För att rymma de bästa egenskaperna för noggrann-het krävs att elementet är ca 50 - 70 mm långt. Diametern brukar röra sig om ca 5 mm.

 

Industriella platinagivare

Den industriella varianten IPRT är en robustare konstruktion som tål större fysiska påfrestningar. Den ska så långt som möjligt överensstämma med laboratorienormalen.

För de fall man behöver exempelvis en reglerande och en indikerande Pt100-krets som är galvaniskt skilda finns s k "dubbla Pt100". Den trådlindade varianten härintill rymmer då fyra hål för Pt-tråd i spiralform.

Men industriella platina mätelement är alltid kompromisser i syfte att optimera vissa egenskaper som man behöver. Det finns olika prioriteringar, t ex:

 

 • Låg hysteres
   
 • Hög stabilitet
   
 • Extrem vibrationstålighet
   
 • Hermetiskt sluten kapsling
   
 • Stort temperaturområde
   
 • Automatiserad serieproduktion
   
 • Lägsta tillverkningskostnad
   
 • Små dimensioner

 

Pentronic använder normalt Pt100 element som är snarlika laboratorieelementen till sina konstruktioner när noggrannhets-kraven är viktigast. Följande egenskaper karaktäriserar de noggran-naste trådlindade elementen:

 • 80 % av trådens längd är fritt upphängd för minimal hysteres
   
 • Tråden är bifilärlindad (motriktade induktanser)
   
 • Alfa-värde enligt IEC 60751 0,3851 ohm/°C (Pt100)
   
 • Keramiskt hölje av högren aluminiumoxid
   
 • Höga renhetskrav vid tillverkning
   
 • Manuell tillverkning enda alternativet
   
 • Tilledare i ren platina
   
 • Värmebehandling

 

Vissa tillverkare prioriterar ned flera av dessa punkter. Ett exempel är tilledarna. Platina är avskräckande dyrt och många väljer billigare tilledare av platinaöverdragen palladium. Om det tunna platina-skiktet skadas, oxiderar palladiumet och ledaren går av.

Blandning av olika metaller kan också orsaka störande seebeck-spänningar (termoelementeffekt).

IPRT-200

Pentronic använder normalt Pt100-element som är snarlika laboratorieelementen till sin konstruktion där hög noggranhet prioriteras. Den bifilärlindade tråden är till 80 procent fritt upphängd som anpassning för industriella tillämpningar. Mätelementet får inte ha mindre dimensioner än diameter 1,5 mm och längd 15 mm för att rymma de bästa egenskaperna.

Småelement -w 200

Foto som visar industriella mätelement (IPRT). Överst två tunnfilms-element och nederst ett trådlindat med dimensionerna 2,8 mm diameter och 25 mm längd.

Bobinlindad -Pt 100-w 200

Principskiss av bobinlindad Pt100. Pt-tråden hålls på plats av ett tätt-slutande glas- eller aluminium-oxidhölje. Trådens rörlighet relativt underlaget vid värmeexpansion är närmast obefintlig vilket resulterar i hysteres. Se nedan.

 

 

 

Filmelement Pt100 och Pt1000

Filmelement användes först inom vitvarumarknaden. De lämpar sig för automatiska tillverkningsprocesser och stämmer väl överens med de krav som ställs beträffande hushållsmaskiner. Filmelement finns som Pt100 och Pt1000. Pt1000 motsvarar Pt100 men har 10 gånger större resistans.

Nu används Pt100 filmelement även industriellt där låg kostnad är prioriterat jämfört med noggrannhet och användning i hög temperatur.

Notera att filmelement inte kan uppfylla IEC 60751 klass A mer än upp till ca 300 °C. 

Tunnfilm

Filmelement har ett platinaskikt fäst på ett substrat som bearbetat ger 100 eller 1000 ohms resistans vid 0 °C. De är kända under benämningarna Pt100 respektive Pt1000.

 

Pt100-givarens byggstenar

En industriell Pt100-givare består normalt av tre huvudkompo-nenter: Mätelement, skyddsrör och anslutning. Dessa kan kombineras på ett stort antal olika sätt för att uppnå önskade egenskaper.

Mätelement

Pentronic lagerhåller ett stort antal varianter av Pt100 mätelement. Skillnaderna är storlek, toleransklass, trådlindat eller filmelement. De trådlindade elementens diameter går från 0,9 till 2,8 mm och längderna från 6 till 50 mm. Filmelement finns i ett flertal storlekar och utföranden.

För industriella givare där noggrannhet och stabilitet prioriteras används i huvudsak två storlekar av trådlindade element, Ø 2,8 x 25 mm och Ø 1,5 x 15 mm. Om du av något skäl föreskriver en viss längd, väljer vi den diameter som passar bäst till aktuellt skyddsrör.

 

Toleranser enligt IEC 60751:2008

Industriella Pt100-givare indelas enligt IEC 60751:2008 i fyra klasser, AA, A, B och C. (Tidigare fanns bara två klasser A och B.) Man skiljer också på trådlindade mätelement och filmelement. Erfarenheten visar att filmelementen inte har lika stort temperaturområde som de trådlindade i respektive toleransklass.

Finare selekteringar

Normalt selekterar tillverkarna finare toleranser, men detta görs i en enda temperatur, 0 °C. Detta innebär t ex att "1/10 DIN" (klass B/10) endast avser toleransen ±0,03 °C vid 0 °C. För övriga temperaturer följer toleransen lutningen för klass A eller klass B beroende på vilket utgångsmaterial som har använts A eller B. Man kan alltså inte dela värdet för klass B med tio annat än i 0 °C. Toleranskurvan X i figuren är alltså helt omöjlig att uppfylla med IEC's platinalegering.

Pentronic använder trådlindande Pt100-element normalt gjorda av A-material. Vid slutprovning av färdiga temperaturgivare kontrollerar vi, om inget annat önskas, mot toleransen enligt klass B för att inrymma också andra feltyper. Kontroll mot toleransklassen A är också vanlig. Mätvärdena från slutprovningen finns att hämta under rubriken Provningsintyg här på hemsidan. Filmelement får alltmer ökad användning. Provningen anpassas till kundkrav.

Snävare toleranser i andra temperaturer kan endast uppnås med regelrätt kalibrering som fastställer den enskilda temperaturgivarens egenskaper.

Detta beror på att platinakvaliteten, som föreskrivs i IEC 60751, är nedlegerad med bl a palladium för att stämma med den traditionella DIN-standarden. Legeringen ger sådana avvikelser från idealkurvan att man måste ha en säkerhetsmarginal som motsvarar lutningen i kurva A eller i värsta fall lutningen i kurva B.

En del japanska och amerikanska normer föreskriver en renare platinalegering som ger snävare tolerans över ett större temperaturområde. Dessa givare ger dock en annan utsignal som inte passar europeiska instrument. Av konkurrensskäl inkluderar amerikanska och japanska tillverkare vanligen IECs Pt100-skala i sina temperaturindikatorer.

Temperatur-resistansförhållande enligt IEC 60751:2008

IEC 60751 beskriver resistansen som funktion av temperaturen hos Pt100 vilken fastställdes 1983. Se tabeller. Ändringarna som infördes 1995 har mycket ringa betydelse i praktisk mätning. Pentronic kan upplysa om skillnadens inverkan vid kalibrering. Utgåvan 2008 är helt oförändrad jämfört med 1995 vad avser resistans som funktion av temperatur.

 

Tol -Pt 100-A-B-X-w 200

Pt100-toleranser snävare än klass A (och AA) gäller bara i omedelbar närhet av 0 °C där selektering av redan tillverkade Pt100 äger rum. Beroende på vilken kvalitet av platinatråd som används (A eller B) blir lutningen av toleranskurvan utanför nollpunkten inte bättre än materialets. Se de undre kurvorna A och B. Därmed kan kurvan X ("1/10 DIN") inte finnas.

Snävare toleranser (utom nya klass AA) utanför nollpunkten kan bara fastställas med regelrätt kalibrering.

 

Toleransdiagram för sammanbyggda Pt100-givare enligt IEC 60751:2008 

IEC60751-2008-w 590

Skyddsrör

Pt100 mätelement måste normalt kapslas in i ett skyddsrör före användning. Skyddsrören finns i två utföranden beroende på temperaturområde. Pentronic använder sömlösa rör av rostfritt syrafast stål där inget annat specificeras.

Upp till 250 - 300 °C används normalt ett stålrör med tilledare av PTFE eller polyimid. Temperaturbegränsningen beror på isoleringen.

Vi väljer mätelement och rördiameter så att besvärande luftspalter inte uppstår. Vid större rördiametrar bygger vi normalt bort luftspalten med metallisk utfyllnad. Detta innebär att mätelementet centreras och fixeras vilket ger bättre tålighet mot vibrationer. Dessutom förbättras värmeöverföringen avsevärt, vilket leder till snabbare svarstider och minskat mätfel till följd av skyddsrörs-förluster. Andra tillverkare vibrerar in Pt100-elementen i pulver som leder värme sämre och kan läcka bort vid yttre vibrationer med luftspalter som följd. Se "müslieffekten" i kapitlet om naturlagar.

Upp till 600 °C använder vi en metallmantlad kabel (MI-kabel) där tilledarna skyddas av hårdpackad magnesiumoxid i vilket mätelementet borras in. Även i detta fall säkerställer vi bra värmeöverföring samt god vibrationstålighet. MI-kabelns fördelar är att den:

 • Är mekaniskt stark och formbar
 • Tål höga temperaturer.
 • Ger bra fuktskydd och tål förläggning i t ex vatten.
 • Är mekaniskt stark och formbar.  

Ans -frialedare -w 200

(1). Anslutning med fria ledare

Ansl -skarvhylsa -w 200

(2). Skarvhylsa med kabel och ev. armering över denna.

Ansl -kontakt -w 200

(3). Monterad kontakt.

Signalanslutningar

Givaren förses med någon av följande anslutningar:

 • Fria ledare  (1)  
 • Skarvhylsa med kabel och ev. armering (2)   
 • Monterad kontakt (3)  
 • Mätinsats förberedd för senare montage av transmitter eller plint (4)
 • Plint på mätinsats (5)
 • Monterad transmitter (6)
   

Temperaturområde

Normalt kan Pt100-givare användas i temperaturer upp till ca 250°C. Högre temperaturer kräver skyddsrör med t ex mineraloxidisolering.

Över ca 600 °C blir mätning med Pt100 inte meningsfull. Anledningen är att platinatrådens resistans shuntas av omgivande material på ett oförutsägbart sätt. Speciella mätelement finns för användning upp till ca 700°C.

I dessa temperaturer är termoelement, främst av typen N och K, goda alternativ.

Ansl -fria -ledare -w 200

(4). Mätinsats förberedd för
senare montage av plint eller transmitter.

Ansl -plint -w 200

(5). Plint på mätinsats

Ansl -transmimtter -w 200

(6). Monterad transmitter

 

Egenskaper och felkällor 

Hysteres

Alla typer av industriella platinagivare uppvisar hysteres, d v s mäter olika beroende på om temperaturen stiger eller sjunker. Orsaken är att platinatråden och bärande underlag expanderar olika mycket med temperaturen. Detta förorsakar i sin tur trådtöjnings-effekter med resistansändring som följd.

1982 gjorde D J Curtis vid Rosemount en undersökning av olika konstruktioner. Bäst var ett dyrbart specialelement, tätt följt av trådlindad Pt100 (Den variant som Pentronic använder med 80% fri platinatråd). Filmelement och bobinlindade element uppvisade 5 - 10 gånger större fel.

Följande resultat är procent av använt mätområde:

 • Trådlindad, 80 % fri, Pt100 0,008%  
 • Bobinlindad 0,08%
 • Filmelement 0,04 - 0,08%

Pt 100-hysteres -w 200

Principiellt exempel på hysteres för Pt100 mätelement vid cykling mellan 0 - 500 °C. A. Boblindade element och filmelement kan avvika med ett tio gånger större värde än B som är kurvan för ett trådlindat Pt100 mätelement med 80% fri tråd. SPRT-normaler klarar sig med mindre än 1 mK hysteres på grund av att tråden är nästan helt fritt upphängd.

 

Stabilitet

Platina är mycket stabilt över tiden, men brister i konstruktion och tillverkning kan försämra egenskaperna.

Mätelementen ska värmebehandlas för att ordna kristallstrukturen och avlägsna utbildad oxid.

Trådar fixerade vid underlaget töjs under värmning. Ju friare tråd desto mindre driver givaren vid temperaturändring.
 
Resistansen ändras om det t ex blir veck på tråden under tillverk-ning, om givaren utsätts för stötar och vibrationer och om den cyklas mellan hög och låg temperatur.

Typisk stabilitet för ett Pt100-element är ±0,05 °C per år. Bra mät-element driver högst ±0,01 °C. Om temperaturen håller sig inom 25 - 150 °C begränsas driften till ±0,005 °C per år.

 

Svarstid

Pt100-givare har normalt längre svarstid än termoelement. Det beror på Pt100-elementets utformning som tar längre tid att värma upp.

Alla typer av termometrar mäter endast sin egen temperatur. Svarstiden beror på hur lång tid det tar för omgivande medium att värma upp spets och sensor.

Kort svarstid kräver goda värmeledande egenskaper och liten massa. Pentronic har en unik konstruktion med metallisk kontakt hela vägen från mätmedium till sensor. Det här ger snabbare svar, mindre mätfel till följd av skyddsrörsförluster samt bättre tålighet mot vibrationer.

 

"Mätpunktens" placering

Ett Pt100-element mäter över hela sin trådlängd. Uppmätt tempe-ratur är således ett medelvärde över denna sträcka. Jämför vid-stående figur.

Det här är viktigt att komma ihåg när du mäter på ytor och lik-nande med s k fjäderbelastade temperaturgivare.

2_7_w 200_sv

Ett Pt100-element mäter över hela sin trådlängd. Små filmelement kan emellertid placeras i spetsen. Då kan Pt100ans "mätpunkt" hamna mycket nära probspetsen.

Påverkan vid tillverkning

Pt100-element är känsliga och kräver stor omsorg vid tillverkningen. Föroreningar kan orsaka skador som inte upptäcks vid slutkontrollen utan visar sig som mätfel efter en tids användning.

Om röret till mätinsatsen är fuktigt eller innehåller oljerester, kommer det att påverka mätelementets stomme med sämre isolation som följd. I rumstemperatur spelar det kanske ingen roll, men i högre temperatur förångas föroreningarna och kan tränga in till platinatrådarna som kontamineras. 

Brister i tillverkningen kan också leda till att platinatråden förorenas av metaller, t ex järn. Fenomenet brukar kallas metallförgiftning.

Mätelement ur selektering "1/10 DIN" ökar inverkan av tilledarnas skarvning. För att inrymma sådana och andra variationer tillåter Pentronic normalt avvikelsen 0,05 °C på färdiga givare vid slutkontrollen i 0 °C vilket motsvarar "1/6 DIN".

 

Platinaoxider

Platina oxiderar på ytan. Eftersom mätsensorns trådar är tunna (ca 0,02 mm) kan oxidskikten ge mätbara effekter på resistansen.

I normala miljöer är det här en långsam process som man förebygger med regelbunden kalibrering.

 

Inkoppling av Pt100/Pt1000-givare

Pt100- resp. Pt1000-givare kan kopplas in med två, tre eller fyra ledare. För högsta noggrannhet förordar vi fyrtrådsmätning från sensor till mätkrets. Pentronic levererar normalt 4-ledare som standard.

Om instrumenteringen har ingång för 2 eller 3 ledare, kopplas givaren in enligt figurerna nedan.

 

2-ledarkoppling

2-ledarkoppling förenklar för installatören men betalas med kraftigt ökad risk för mätfel vid användning av långa och tunna anslutningskablar.

Problemet är att kabelns resistans går rakt in i mätvärdet (se tabell nedan). Vid 20 °C är resistansen för en 10 meter lång 2 x 0,25 mm2 kopparledning 1,4 ohm. Omvandlat till Pt100-temperatur betyder det ett mätfel på 3,6 °C.

Felet kan kalibreras bort, men varje ändring av kabelns omgivningstemperatur ändrar resistansen och ger nya mätfel.

Pt1000

Pt1000 film-element minskar kabel-resistansens inverkan till en tiondel, 0,36 °C, men samtidigt ökar risken för egenuppvärmning.
Det är vanligt inom VVS och klimatstyrning att utnyttja det mindre mätfelet med Pt1000 och 2-ledarkoppling för att kunna använda tvåledarkabel. 

3-ledarkoppling

3-ledarkoppling tar bort huvuddelen av kabelresistansens inverkan på mätvärdet, se tabell nedan. Villkoret är att alla tre ledare har samma resistans. I praktiken är det närmast omöjligt att uppnå.

I själva verket behöver bara en av de två röda ledarna (se R1, R2 i inkopplingsfigurerna) vara identisk med den vita (R3). Anledningen till att vi rekommenderar att alla ledarna ska vara lika i resistans är förstås att de röda är svåra att skilja åt.

För mera info se nyttiga länkar eller klicka här: Inkoppling av Pt100-givare.
 

 • Ledarna kommer ofta från olika smältor. Skillnaden i resistans kan mycket väl vara 5-10 procent.

 • En eller flera kardeler kan saknas i en av ledarna. Pentronic har upptäckt fall där två av sju ledare saknas, vilket betyder en skillnad på 28 procent.

 • Skarvar, omkopplare och liknande kan tillföra olika resistans.

I extrema fall kan dessa faktorer samverka. Exempel: En tio meter lång treledarkabel som har 10 % resistansskillnad mellan ledarna ger ett mätfel på 0,18 °C för Pt100. Treledaren löser dock problemet med förläggningstemperaturens inverkan på ledarna.

4-ledarkoppling

Alla instrument för högsta mätnoggrannhet är 4-ledarkopplade. Strömmen och mätningen separeras på två slingor, vilket gör att obalans i ledningsresistanser saknar betydelse. Villkoret är att skillnaden inte blir för stor, med moderna instrument upp till 100 ohm.

Fyrledartekniken var tidigare förbehållen laboratorier, men idag finns processutrustning, t ex signalomvandlare, indikatorer och regulatorer, med 4-ledarkoppling.

 

Vanliga inkopplingsfel 

4-tråds Pt100 till 3-tråds indikator

Varning utfärdas för falska 4-ledarkopplingar. Det kan vara fres-tande att ansluta två ledare i samma terminal i ett instrument för 3-ledarmätning. Resultatet blir en resistansskillnad på 50 procent mellan de olika grenarna på treledarindikatorn där lika resistans krävs för nollfel. Se vidare inkoppling av 4-tråds Pt100-givare ovan. Med 10 m 4 x 0,25 mm2 anslutningsledning blir mätfelet ca 0,9 °C.

Korrekt anslutning av fyrtråds Pt100-givare till instrument med ingång för tretråds koppling presenteras i vidstående figur.

3-tråds Pt100 till 4-tråds indikator

Pt 100-givare med 3 ledare och instrument för 4-trådsanslutning. Gå över från 4 till 3 ledare så nära givaren som möjligt, i figuren härin-till, vid B som den streckade ledaren visar. 

Ansluter man istället vid A måste mätströmmen passera ledaren med R3. Indikatorn visar då resistansen för Pt100-elementet plus resistansen R3. Felet kan då röra sig om cirka 1,8 °C (vid 10 meter 3 x 0,25 mmledning).

Vid korrekt anslutning vid B återstår en mindre resistans för mät-strömmen på vägen till Pt100-givaren. För en kort processgivare kan ökningen leda till ett mätfel på ca 0,1°C. 
  
Se vidare inkoppling av 3-tråds Pt100-givare ovan.

 

OBSERVERA!
Beteckningarna i figurerna nedan refererar INTE till Pentronics märkning på plintar och liknande.

IEC60751-färgkod

Färgmärkning för anslutningskabel till 2-, 3- och 4-trådskopplade enkla Pt100 enligt IEC 60751. Ena sidan av Pt100an ansluts till rödmärkta ledare, den andra till vita.

Pt 100-4i 3-w 200

Korrekt inkoppling av 4-tråds Pt100 till 3-trådsindikator. En av ledarna, godtyckligt vilken, måste parkeras oansluten. Se A.

Pt 100-3i 4-w 200

Korrekt inkoppling av 3-tråds Pt100 till 4-trådsindikator innebär att övergång till 3-trådsprincipen ska ske så nära givaren som möjligt för lägsta mätfel. Anslutning vid B ger lägre felvisning än vid A. Orsaken är att strömgenerator-slingan ska vara separerad från voltmeterkretsen (R3) utom i själva Pt100-elementet.

Färgkod -dubbel -Pt 100-w 200

Eftersom IEC 60751:1995 inte tog upp dubbla Pt100-givare tillämpar Pentronic sin egen standard så långt det är möjligt. Den extra mätkretsen valde vi att markera med blå och gul färg. IEC60751:2008 rekommenderar svart eller grå ledarisolering där vi valde blå.

4-plint -w 200

Märkning av kopplingsplintar för enkla och dubbla Pt100-givare. Vit och gul färg markeras inte. Avvikande färger kan förekomma.

Färgmärkning

IEC 60751 rekommenderar olika färgkod på anslutningsledarna för Pt100 för att underlätta inkoppling. Pentronic följer de rekommen-derade färgkoderna där det är praktiskt möjligt. Se figuren och kommentarerna över dubbla Pt100 i högerkolumnen.

Beroende på efterfrågan kommer kabelfabrikanterna sannolikt att följa IEC's färgrekommendationer förr eller senare.

Vi tillhandahåller även kabel med samma färgmärkning för vidare kabeldragning.

 

Vad Pt100-indikatorn verkligen mäter

Resistanser som ingår i mätvärdet vid olika antal ledare. Se tabellen nedan.

Vid 2- och 3-ledarkoppling förutsätter kalibrering att ledarnas resi-stans resp. resistansskillnad i strömslingan är kända.

Koppling Mätt parameter

Anmärkning

2-tråd Sensor + (R1 + R2) All ledarresistans inkluderas
3-tråd Sensor + (R1 - R2) Skillnaden i ledarresistans inkluderas
4-tråd Sensor Opåverkad av ledarresistans

 

Samanställning av felkällor

Typiska felkällor och felstorlekar för Pt100-mätning. Tabellen inkluderar ingen marginal för miljöeffekter som förorening genom metallförgiftning, platinaoxid och liknande. 

Felkälla Felbidrag, interval °C
Givarkonstruktion/-installation 0,1 - 3
Pt100 sensor Tolerance 0,03 - 0,3 (vid 0 °C)
Inkoppling 2-tråd 0,1 - 5
  3-tråd 0,01 - 0,5
  4-tråd 0,00
Instrumentering 0,02 - 3

 

En jämförelse mellan termoelement och Pt100-givare

Tabellen nedan beskriver kortfattat de viktigaste skillnaderna mellan termoelement (förkortat TC) och Pt100 i allmänna termer.

Egenskap Termoelement (TC) Pt100
Mätområde Stort: -200 < T < 1000 + °C Begränsat: -200 < T < 600 °C
Stabilitet Inte bra, speciellt i hög temperatur Utmärkt. Möjlig årsdrift < 0.01 °C
"Mätpunkt" Från mätpunkt till referensställe Längs Pt-tråden, ca mätelementets längd
Åldring Betydande i hög temperatur Obetydligt, se Stabilitet.
Svarstid Mycket kort möjlig < 1 s Inte så kort som motsvarande TC
Tillförd effekt Ingen Begränsad < 1 mW
Hållfasthet Mycket bra Begränsad
Prisrelation Något lägre än motsvarande Pt100 Något högre än motsvarande TC