svenska english

Läs även

Tabeller och polynom för termoelement och Pt100

Alla tabellerna stegas med intervallet 10 ºC. För tätare indelning använd polynomen eller kontakta Pentronic. Tabellerna  är försedda med differenser mellan utsignalvärdena för att göra interpolering möjlig. (Gäller ej typerna C och D)

Pt100-tabell:

Termoelement-tabeller:

Komplett dokument med alla tabeller och anvisningar.

 

Så här använder du tabellerna

Termoelement

Tabellerna visar termoelementens utsignal som funktion av temperaturen i mätpunkten. Referenspunkten (kalla lödstället) förutsätts befinna sig i 0°C, vilket de flesta temperaturindikatorer ombesörjer på elektronisk väg.

Om utsignalen mäts med en voltmeter som saknar kompensering för referensstället indikeras exempelvis emk-nivån för 100°C minus referensställets temperatur, som här antas vara 20°C. I emk blir detta 4096-798=3298 mV, om termoelement K används. Jämför man resultatet med emk för typ K vid 80°C finner man att resultaten blir olika. Orsaken är att förhållandet mellan temperatur och emk är olinjärt. Regeln är att rumstemperaturens emk ska adderas till termoelementets emk för att rätt slutresultat ska erhållas.

Olinjäriteten indikeras av spalternas högerkolumn som visar seebeckkoefficienten, dvs mV/°C för respektive temperaturnivå. För termoelement K fluktuerar seebeckkoefficienten kring 40 mV/°C mellan 0 och 1000°C. Därefter sjunker den. Koefficienten kan användas för interpolation i tabellen.

Över tabellerna finns de polynom angivna ur vilka tabellvärdena är beräknade. Polynomen är experimentellt bestämda och ju ”krokigare” ett samband är desto fler ti-termer åtgår för beskrivningen. I fallet typ K åtgår dessutom en extra korrektionsterm bestående av en e-funktion. Den intresserade kan skapa sig egna tabeller genom att räkna på polynomen.

Platinagivare

Tabellen anger resistans som funktion av temperatur. Exempelvis är resistansen vid 100 °C 138,506 ohm. I högra kolumnen anges DR/Dt i ohm/°C vilket är känsligheten vid det aktuella temperaturområdet. Vid 100 °C är känsligheten alltså 0,379 ohm/°C. Känslighetsvärdet kan användas för interpolation mellan tabellvärdena.