svenska english

Läs även

Nyttiga länkar

Hanteringsråd temperaturgivare

Tråddimensioner & resistans TE och Pt100

Pentronics stålguide

Temperaturgivare - övergripande förklaringar

Allmänt om temperaturgivare

Platina resistanstermometrar (Pt100/Pt1000) och termoelement är de givartyper som vanligen efterfrågas. Vi har ett stort standardsortiment av givarmodeller som oftast finns för omedelbar leverans och som passar många applikationer.

Självklart finns ett brett utbud av givare anpassade för speciella krav och våra kunniga tekniker och kompetenta verkstad med stor kapacitet står alltid beredda att hjälpa dig med konstruktioner som passar ditt behov oavsett om du jobbar som maskinbyggare, i en processindustri eller i ett utvecklingslaboratorium.

Vid sidan av termoelement och Pt100-givare kan beröringsfri mätning med IR-pyrometer vara ett attraktivt alternativ. Exempel där beröringsfri mätning oftast kommer till sin fördel är vid rörliga eller elektriskt spänningsförande objekt samt vid mycket höga temperaturer.

Termoelement

bild3

Termoelement finns i olika typer som E, J, K, N, T, R, S, B enligt standarden IEC 60584. Vanligast är typerna K och N följda av ädelmetalltermoelementen S, R och B. Termoelement E, J och T ersätts ofta idag av typerna K/N och Pt100-givare.

2013 kompletterades IEC 60584 med termoelement typ C och A, som innehåller olika kombinationer av wolfram och rhenium. De är avsedda för temperaturer upp till 2500 °C och främst i vakuummiljö.

Termoelementen (K/N) är i form av metallmantlad kabel synnerligen robusta och beroende på dimensioner och önskad driftstid kan de användas upp till 1000 - 1200 °C.

Ett stort utbud av kabel, kontakter, paneler och andra tillbehör som underlättar rätt inkoppling av givare finns i vårt sortiment. Riktig inkoppling och montering är väsentliga delar i en mätkedjas funktion.

Pt100 motståndstermometer

Den vanligaste industriella typen av motståndstermometer, eller resistanstermometer som den också kallas, är Pt100. Den ger resistansen 100 ohm vid 0 °C och 138,5 ohm vid 100 °C vilket motsvarar en ungefärlig känslighet av 0,4 ohm per grad.

För begränsade uppgifter t ex inom vitvaru- och bilindustri används också Pt1000, med 1000 ohms resistans vid 0 °C och tio gånger högre känslighet än Pt100.

Användningsområdet når för trådlindade Pt100 upp till ca 600 °C. Standarden IEC 60751 specificerar givartypen närmare. Pt100/Pt1000 är mekaniskt ömtåligare än termoelement. Vid vibrationsrik miljö bör Pt100/Pt1000-givare generellt undvikas men med speciella byggsätt kan man klara viss vibrationsnivå. Å andra sidan är Pt100/Pt1000-givare inom sitt temperaturområde väsentligt stabilare och därmed betydligt noggrannare än termoelement.

För mätning finns 2-, 3- och 4-ledarteknik där den sistnämnda är klart säkrast.  

IR-pyrometrar / IR-termometrar

Termoelement och Pt100 måste båda stå i kontakt med mätobjektet för att värmeöver-föringen ska fungera tillfredsställande till givaren. Med IR-termometern mäter man beröringsfritt men då bara mätobjektets yttemperatur. IR, infrarött ljus, är en elektromagnetisk vågrörelse som tar sig fram bäst i vakuum men även i atmosfären inom vissa "våglängdsfönster" där vattenånga och andra partiklar inte dämpar strålningen.

Industriella pyrometrar finns för mätområden från ca -50 till över 3000 °C. Ett och samma instrument kan dock inte klara av hela området. Rätlinjig sikt till mätobjektet fordras och med optik finns möjlighet till anpassning för olika mätavstånd och ytstorlekar.

IR-termometerns starka sidor är repeterbarheten och kort svarstid. Med konstanta mätförhållanden kan mätvärdet repeteras på delar av grader. IR-pyrometern är ett mycket bra verktyg för jämförande mätningar alternativt som insignal till reglerutrustning.

IR-termometrar är starkt beroende av att mätobjektets yta emitterar avsevärt mer strålning än den reflekterar omgivningens strålkällor. Därför ska mätobjekt med liten emissionsfaktor undvikas. Tänk på att din egen kropp utstrålar värme! Det finns dock avancerade IR-termometrar som i viss mån kan kringgå problemet med låg emission.