svenska english

Läs även

Beröringsfri mätning av fukt, fett, tjocklek m m

Användningsområden

NDC Infrareds utrustning mäter halter av olika ämnen on-line i produktionen utan att beröra eller förstöra produkten. Exempel är:

  • Fukthalt i papper, livsmedel och mineraler.
  • Fett och proteinhalt i livsmedel.
  • Tjocklek på bestrykningar, limmer och plastfilmer i enkla skikt eller skilda skikt i coextruderade material.
  • Alkoholhalt i öl under produktion.
  • Nikotin och fukt i tobak.

Det aktuella ämnet detekteras med infrarött ljus. Mätaren ser ut som en kamera och sänder en ljusstråle inom ett spektrum som är perfekt avpassat till det ämne som ska detekteras. Reflekterat eller transmitterat ljus analyseras och resultatet blir ett snabbt och säkert mätvärde.

Speciallösningar finns även för intermittent produktion.

Lab -2-food

Fukthaltsmätare för enstaka prover.

 

Standard för många branscher

NDC Infrared Engineering har lång erfarenhet på området och utvecklar hela tiden nya tillämpningar. Idag är deras utrustning något av en standard över hela värden inom exempelvis:

  • livsmedelsproduktion
  • tobakstillverkning
  • konverteringsindustri
  • pappers- och kartongindustri

Stommen i systemet är mätaren MM710e/IG710e som konfigureras med optik och filter för mätuppgiften.

Den arbetar beroende på tillämpning antingen med reflexion eller transmission. 

Transmission används t ex för att mäta tjocklek på plastfilm, eller fukt i papper vid höga gramvikter. Här är mäthuvudet uppdelat i två delar. Den ena sänder ut ljuset och den andra tar emot och analyserar.

MM710e_taco.jpg

On-line mätning av fukthalt i process.

 

Funktionsprincip

Mätprincipen bygger på att ljus med vissa våglängder inom det nära infraröda området, NIR, sätter vissa ämnens, t ex vattens, molekyler i vibration. Ju större andel vatten fuktbäraren innehåller desto mindre av den utsända ljusvåglängdens energi kan reflekteras tillbaka till mätaren på grund av molekylens energiabsorbtion.

För att minimera andra faktorers inverkan på den reflekterade energin, t ex variationer i partikelstorlek, färg och omgivningsljus sänds också referensvåglängder ut som är valda så att de inte absorberas av produktens molekyler.

Genom jämförelse mellan våglängdernas reflekterade energi kan så fukthalten/tjockleken bestämmas. En roterande skiva och ett antal filter i mätarens strålgång bestämmer våglängderna på utsänt ljus.

Principfiguren härintill visar en vanlig mätaruppställning med ljussändare och mottagare i samma enhet. Vid fukthaltsmätning på tjockt papper används också gemensamt sändar- och mottagar-mäthuvud men vinkeln mot underlaget är något mindre än 90 grader. För tunna IR-transparanta material som vissa plaster kan man använda genomlysning, d v s sändaren på ena sidan och mottagaren på den andra.

Lägg märke till den stora tillåtna toleransen i mätobjektets höjdled, ± 100 mm. Observera också att det är ytskiktets fukthalt som mäts. Mekaniska tillbehör finns för mätning av fukthalt inuti exempelvis tjocka pulverflöden.

NDC-princip.jpg

Genom att minst en referens-
och en mätvåglängd sänds ut blir
mätaren okänslig för höjdvaria-tioner.

 

Mer information 

NDC Infrared  produkter låter sig inte presenteras på en sida. Systemen är ofta anpassade till särskilda mätningar och här kan vi bara ge en allmän bild av deras möjligheter. Kontakta Pentronic för mer djuplodande information.

Sammanfattningsvis är det här mätutrustning som ger dig säkra mätvärden på hela produktionen utan att påverka processen. Du slipper ta stickprover för analys i laboratorium. Du slipper bekymmer som statistiska osäkerheter. Kort sagt får du total kvalitetskontroll av viktiga parametrar i din produkt.

PowderVision_picture.jpg

Provtagare för vertikalt pulverflöde